7. HMS

  1. Forsikringer

Klubben betaler lagsforsikring for alle sine lag. Denne dekker alle spillerne som er korrekt registrert på lagene. Det vil si at kontingent må være betalt, og spillere over 12 år må være registrert i FIKS klubben.

Det er mulig å tegne utvidet fotballforsikring, som gir hurtigere behandling og en del kostnader dekket. Utdrag fra reglementet under:

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.

I henhold til Norges Fotballforbunds Kampreglement, Kapittel 2, § 2-1 h, må spillere som har fylt 12 år, for å være spilleberettiget i obligatoriske kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong.https://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

  1. Refusjon av egenandel ved skader

Olsvik refunderer inntil 1.000 kroner i behandlingsutgift/egenandel ved legevaktbesøk etter akutt skade på trening eller kamp i regi av klubben. Må dokumenteres med kvittering.

Hjertestarter

Klubben skal til enhver tid ha en operativ hjertestarter tilgjengelig i ballboden. Det skal hvert års arrangeres hjertestarterkurs for trenere og ledere.

  1. Førstehjelpskurs

Det skal hvert år tilbys et tilrettelagt førstehjelpskurs til trenere og ledere, skal dekke bruk av hjertestarter og litt generell førstehjelp rettet mot aktiviteten på banen. 

  1. Politiattester

Olsvik IL følger retningslinjene til NIF. Rutinene for hvordan dette håndteres ligger på hjemmesiden til klubben.

Politiattestene skal fornyes hvert 3. år.

Ordningen i korte trekk: 

• Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. 

• Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest. 

• Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest. 

• Alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, må fremvise politiattest for klubbens Nestleder. Man søker via en link på klubbens hjemmeside, via egen Altinn bruker. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget. 

• Politiattesten skal bare fremvises og lagres ikke hos idrettslaget. 

• Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.