Oppstart av breddefotballen for seniorer – status

Oppstarten av breddefotballen for seniorklassene er fortsatt uavklart. NFF er invitert til møte i Kulturdepartementet 10. august. I møtet deltar også Helsemyndighetene. Forsøk på å få framskyndet møtet fra NFF sin side har ikke nådd fram. Det betyr at seniorfotballen må leve med usikkerhet rundt oppstartstidspunkt en stund til. Hovedbudskapet fra Regjeringen er at 1-metersregelen gjelder i det norske samfunnet og at det ikke vil gjøres ytterligere unntak før smitteutviklingen gjennom sommeren er vurdert av våre Helsemyndigheter. Situasjonen utfordrer oss samtidig som det også er mulig å forstå myndighetenes restriktive holdning. Nasjonalt har vi lykkes bra i kampen mot pandemien.

Vi skal alle være lojale og vise respekt for de faglige vurderingene til våre Helsemyndigheter – i den tid der smitteutviklingen er meget positiv og mange senker skuldrene for smittevern. Samtidig vet vi at fotballen er i en kritisk situasjon med trusler om frafall i antall lag og stor frustrasjon i klubbene. Det er viktig at fotballen står samlet i utfordringen.

Alle som er involvert i fotballen forstår at vi nærmer oss en kritisk grense for avviklingen av sesongen 2020. I skrivende stund ser det ut til at vi ikke får noen avklaringer før etter møtet 10. august. Dagene etter dette møtet blir avgjørende for gjennomføringen av seriespill i 2020. 

Første steg i gjenåpningen av seniorfotballen vil være å komme i gang med kontakttrening. Neste steg er naturlig nok kamper og vi vurderer at det er behov for minst to uker med trening før det er forsvarlig å spille kamper. En konsekvens av dette er at første mulige oppstartdato for seriespill er i månedsskiftet august-september.  Det er laget scenarioplaner for dette – avhengig av nivå i seniorfotballen. 

For de nasjonalt organiserte ligaene – Norsk Tipping ligaen og 2. divisjon kvinner – er tidligste oppstartdato i begynnelsen av september. Kommer vi ikke i gang fra tidlig i september, må vi se på alternative serieformater. For de kretsvise organiserte nivåene i seniorfotballen, er det laget ulike scenarioplaner for de ulike klassene. 

Vi oppfordrer sterkt til at fotballen framstår samlet i denne kritiske situasjonen.  Det er viktig at vi henter fram tålmodighet og styrke til å holde klubber og lag samlet. Sterkt samhold og lojalitet til hverandre – forbund, krets  og klubb – er avgjørende i den fasen vi er inne i. Vi skal tilbake med full tyngde i norsk fotball. En samlet fotballfamilie betyr at vi skal være lojale til det regelverket og de smittevernrådene som er gitt av Helsemyndighetene. Vårt felles mål er å komme i gang igjen så raskt som mulig. Vi må unngå historier om lag som bryter med 1- meterregelen og høye diskusjoner innad i fotballorganisasjonen om brudd på Fair play prinsipper. Dette vil undergrave tilliten til NFFs ansvarlighet i den krevende situasjonen samfunnet befinner seg i. 

Organisasjonens ansvarlighet ligger i NFFs koronahåndbok og de elementene som den inneholder. Et nytt element er en obligatorisk undervisningsmodul via e-læring for alle spillere og trenere. Undervisningsmodulen gir en innføring i hva Covid 19 er og hvordan fotballen skal møte smitteutfordringen. Den er utformet i korte informasjonssekvenser med noen kontrollspørsmål. Det kommer detaljert informasjon til klubber og spillere om praktisk gjennomføring av kurset i begynnelsen av uke 32. Ungdomsklassene må ha gjennomført kurset innen utgangen av august. Seniorspillere før oppstart av trening og kamp. Mer om detaljer senere. Vi må ta høyde for at koronasmitten er noe vi må leve med i lang tid. Derfor er det spesielt viktig at vi gjør en grundig og samvittighetsfull jobb i forbund,krets og klubb med langsiktig smittevernjobbing. Vi må tenke lenger enn å få en dato for åpning av seniorfotballen. 

Når vi får en dato for åpning av seniorfotballen, skal vi være klare. Lykkes vi ikke med oppstart av seriespill i september, skal vi sammen utrede for alternative konkurranseformer ut over høsten. Holdningen må være at vi skal tilbake med full styrke og at vi igjen skal få oppleve gleden med spillet. Det krever fleksibilitet og raushet av oss alle, og at vi holder sammen i utfordringen.

Vennlig hilsen

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet NFF

Nils Fisketjønn, direktør konkurranse NFF

You may also like...