Sportsplan – differensiering – hospitering

Olsvik IL ønsker hospitering som et ledd i spillerutviklingen, men ser nødvendigheten av at dette skjer i kontrollerte rammer. Hospitering er en sportslig sak som hovedsakelig angår enkeltspilleren og ikke laget. Hovedtrener skal være med i dialogen. Videre må hospiteringen skje under rammer som skaper forutsigbarhet for det laget spilleren tilhører.

Retningslinjer for hospitering:

  • Spilleren skal selv ønske hospitering og være fotballfaglig og fysisk moden for det. Spillere skal aldri presses mot sin vilje, men vi kan påvirke og oppmuntre de spillerne som har de rette forutsetningene.
  • Spilleren skal som hovedregel trene og spille kamper som normalt for sitt eget lag. Hospitering kommer i tillegg. 
  • Foreldre/foresatte til spilleren skal tas med i diskusjonen før endelig avgjørelse om hospitering tas.
  • Spillere som hospiterer bør i første omgang kun trene med laget over, slik at spilleren får en myk start, blir trygg på sine «nye» lagkamerater/venninner og blir kjent med trener og apparatet rundt laget.. 
  • En spiller i barnefotball som er med å hospitere i kamp skal alltid spille minst 50 % av tiden i kamp. For ungdoms- og voksenfotball kan man avvike fra dette, men husk at hospitering i kamp skal være et positivt ekstra tilbud til enkeltspilleren, og da er spilletiden en viktig faktor.
  • Trenere på begge lag avgjør sammen med spilleren og foreldre hva som er passende mengde kamper, Det må avtales på forhånd hvor ofte en spiller skal hospitere, på hvilke dager, og hvilke kamper som er aktuell. 
  • Hospiteringen kan være av varierende lengde avhengig av hvor mange som ønsker hospitering og er moden for det.
  • Dersom man mener at det er behov å hospitere 2 år opp SKAL Sportslig Utvalg kontaktes og godkjenne.
  • Enkelte spillere har gjerne ekstra stort «talent», og er automatisk «i fare» for å bli dratt i flere retninger, av flere trenere. Sportslig Utvalg kan i slike tilfeller gå inn og styre treningshverdagen, lage treningsplan, og legge til rette for disse, slik at man på best mulig måte kan sette spilleren i fokus. Dette gjøres også for å unngå at spilleren blir «dradd» mellom flere lag, og at de forskjellige trenerønsker går foran spillerens ønsker/behov. Sportslig Utvalg oppfordrer alle trenere til å spille inn aktuelle kandidater, slik at SU kan vurdere behovet for en slik plan.

Andre løsninger kan også være aktuelt, men Sportslig utvalg skal informeres og godkjenne samtlige tilfeller av hospitering som avviker fra ovennevnte punkter.